Enterprise Organizational Structure

http://www.snik.eu/ontology/bb/EnterpriseOrganizationalStructure an entity of type: EntityType

meta:EntityType
↪ entity type
Enterprise Organizational Structure @en
ساختار سازمانی @fa
bb:ManagementEntityType
↪ Management Entity Type

inverse relations

sniko:bb
↪ Health Information Systems Ontology
bb:Management
↪ Management
bb:Management
↪ Management
84.445µs