INBAN

http://www.snik.eu/ontology/he/INBAN

inverse relations

he:1Initial
↪ 1 - Initial

he:2Managed
↪ 2 - Managed

he:3Defined
↪ 3 - Defined

he:4QuantitativelyManaged
↪ 4 - Quantitatively Managed

he:5Optimizing
↪ 5 - Optimizing

he:6WMethode
↪ 6-W-Methode

he:ARISItArchitect
↪ ARIS IT Architect (SoftwareAG)

he:AnnualLossExposure
↪ Annual Loss Exposure

he:Anwendungsfalldiagramm
↪ Use-Case Diagram

he:Audit
↪ Audit

he:Aufgabe
↪ Function

he:Aufgabenanalyse
↪ task analysis

he:Aufgabentraeger
↪ task bearer

he:Auftrag
↪ order

he:AuswahlvonSicherungsMassnahmen
↪ Auswahl von Sicherungsmaßnahmen

he:Autor
↪ Autor

he:BPEL
↪ Business Process Execution Language

he:BPML
↪ Business Process Modeling Language

he:BPMN
↪ Business Process Modeling Notation

he:BPR
↪ Business Process Reengineering

he:BSC
↪ Balanced Scorecard

he:BSIStandard1002
↪ BSI-Standard 100-2

he:BalancedScorecard
↪ Balanced Scorecard

he:BasisSicherheitscheck
↪ Basis-Sicherheitscheck

he:Bedarf
↪ Requirement

he:Beduerfnis
↪ Need

he:Befragung
↪ Befragung

he:Benchmarking
↪ Benchmarking

he:Benutzeranalyse
↪ Benutzeranalyse

he:Benutzerforschung
↪ User Research

he:BenutzerforschungDurchfuehren
↪ Conduct User Research

he:Benutzerservice
↪ Helpdesk

he:Beobachtung
↪ Beobachtung

he:Bestaetigungsgrad
↪ Bestätigungsgrad

he:Betriebsmittel
↪ Production Facility

he:Betriebsvergleich
↪ Comparison of Organizations

he:Bewertung
↪ Bewertung

he:Blog
↪ Blog

he:Bonapart
↪ Bonapart

he:Brainstorming
↪ Brainstorming

he:Brainwriting
↪ Brainwriting

he:BundesamtfuerSicherheitinderInformationstechnik
↪ BSI

he:BusinessIntelligence
↪ Business Intelligence

he:BusinessProcessExecutionLanguage
↪ BPEL

he:BusinessProcessManagementInitiative
↪ BPMI

he:BusinessProcessModelingLanguage
↪ BPML

he:BusinessProcessModellingandNotation
↪ BPMN

he:CASE
↪ Computer Aided Software Engineering

he:CCTARiskAnalysisandManagementMethod
↪ CRAMM

he:CMM
↪ Capability Maturity Model

he:CMMI
↪ Capability Maturity Model Integration

he:CapabilityMaturityModel
↪ CMM

he:CapabilityMaturityModelIntegration
↪ CMMI

he:Coaching
↪ Coaching

he:CobiT
↪ CobiT

he:ContentManagementSytem
↪ Content-Management-Sytem

he:Controlling
↪ Controlling

he:CoreliGrafxFlowCharter
↪ Corel iGrafx FlowCharter

he:CorporateModeler
↪ Corporate Modeler

he:DataMining
↪ Data Mining

he:DataWarehouseEntwicklung
↪ Data-Warehouse Entwicklung

he:DataWarehouseSystem
↪ Data-Warehouse-System

he:Datenbanksystem
↪ Database System

he:DatenflussorientiertesTesten
↪ Datenflussorientiertes Testen

he:DeduktivsummarischeMethode
↪ Deduktiv summarische Methode

he:Defined
↪ Defined

he:Dienstleistung
↪ Service

he:DienstleistungsbezogeneElemente
↪ Dienstleistungsbezogene Elemente

he:Dienstleistungsgeber
↪ Dienstleistungsgeber

he:Dienstleistungsnehmer
↪ Dienstleistungsnehmer

he:Dienstleistungsqualitaet
↪ Service Quality

he:DokumentenManagmentSystem
↪ Dokumenten-Managment-System

he:DynamischeQualitaetspruefung
↪ Dynamische Qualitätsprüfung

he:EFQMModell
↪ EFQM-Modell

he:EPK
↪ Event-driven Process Chain

he:Energiekosten
↪ Energiekosten

he:EnerpriseExpertisePortal
↪ Enerprise Expertise Portal

he:EnterpriseApplicationIntegration
↪ Enterprise Application Integration

he:EnterpriseCollaborativePortal
↪ Enterprise Collaborative Portal

he:EnterpriseInformationPortal
↪ Enterprise Information Portal

he:EnterpriseKnowledgePortal
↪ Enterprise Knowledge Portal

he:EnterpriseResourcePlanningSystem
↪ ERP-System

he:Entscheidungspunkt
↪ Entscheidungspunkt

he:EntwicklungvonKennzahlensystemen
↪ Entwicklung von Kennzahlensystemen

he:Ereignis
↪ Event

he:EreignisgesteuerteProzesskette
↪ EPK

he:ErstellungderKodifizierungsstrategie
↪ Erstellung der Kodifizierungsstrategie

he:EuropeanFoundationforQualityManagement
↪ EPQM

he:EuropeanNetworkandInformationSecurityAgency
↪ ENISA

he:Expertenverzeichniserstellung
↪ Expertenverzeichniserstellung

he:Externalisierung
↪ Externalisierung

he:ExterneItDienstleistung
↪ Externe IT-Dienstleistung

he:Fehler
↪ Defect

he:FeststellungSchutzbedarfs
↪ Feststellung des Schutzbedarfs

he:FinanzundRechnungswesen
↪ Finanz- und Rechnungswesen

he:Flexsim
↪ Flexsim

he:FormaleVerifikation
↪ Mathematischer Korrektheitsbeweis

he:FormaleVerifikationDurchfuehren
↪ Formale Verifikation durchführen

he:Fremdkosten
↪ Fremdkosten

he:Fuehrungskraft
↪ Führungskraft

...