data set type

http://www.snik.eu/ontology/meta/DataSetType an entity of type: Class

inverse relations

sniko:meta
↪ SNIK Meta Ontology
69.072┬Ás