method

http://www.snik.eu/ontology/meta/Method an entity of type: Class

inverse relations

sniko:meta
↪ SNIK Meta Ontology
riog00000016
75.319┬Ás