representation type

http://www.snik.eu/ontology/meta/RepresentationType an entity of type: Class

meta:EntityType
↪ entity type
owl:Class
Repr├Ąsentationstyp @de
representation type @en

inverse relations

ciox:ExcelFile
↪ excel file

ciox:PDF
↪ PDF

ciox:Ticket
↪ ticket

ciox:WordFile
↪ Word-Datei
sniko:meta
↪ SNIK Meta Ontology
ciox:DocumentType
↪ Document Type

meta:DataSetType
↪ data set type
115.697┬Ás