isInvolvedInRangeShape

http://www.snik.eu/ontology/meta/isInvolvedInRangeShape

inverse relations