meta/quality

http://www.snik.eu/ontology/meta/quality

inverse relations

sniko:meta
↪ SNIK Meta Ontology
33.469┬Ás